معاونت بهداشتی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

دستورالعمل بیماری ها

1_
دستورالعمل پویش ملی غربالگری دیابت و فشارخون بالا

نوع فایل :‌

حجم فایل :‌

دانلود شده : 23+

تاریخ :‌ 1402/08/29

2_
واکسیناسیون کودکان

مروری بر واکسیناسیون کودکان در ایران

نوع فایل :‌

حجم فایل :‌

دانلود شده : 21+

تاریخ :‌

3_
دستورالعمل بیماری های منتقله از آب و غذا

راهنمای کشوری مدیریت نمونه ها در بیماری های منتقله از آب و غذا

نوع فایل :‌

حجم فایل :‌

دانلود شده : 11+

تاریخ :‌

4_
دستورالعمل عفونت های آمیزشی

راهنمای کشوری مراقبت و درمان عفونت های آمیزشی

نوع فایل :‌

حجم فایل :‌

دانلود شده : 11+

تاریخ :‌

5_
دستورالعمل مراقبت مننژیت

Guideline of Meningitis Surveillance

نوع فایل :‌

حجم فایل :‌

دانلود شده : 10+

تاریخ :‌

6_
دستورالعمل سل نهفته

راهنمای مدیریت سل نهفته

نوع فایل :‌

حجم فایل :‌

دانلود شده : 13+

تاریخ :‌

7_
مراقبت سرخک و سرخجه

راهنمای مراقبت

نوع فایل :‌

حجم فایل :‌

دانلود شده : 9+

تاریخ :‌

8_
راهنمای ملی آسم

دستورالعمل پیشگیری ، تشخیص و درمان

نوع فایل :‌

حجم فایل :‌

دانلود شده : 6+

تاریخ :‌

9_
راهنمای ملی COPD

دستورالعمل پیشگیری ، تشخیص و درمان

نوع فایل :‌

حجم فایل :‌

دانلود شده : 8+

تاریخ :‌ 1402/08/07

10_
دستورالعمل بیماری دیفتری

راهنمای کشوری مراقبت بیماری دیفتری

نوع فایل :‌

حجم فایل :‌

دانلود شده : 10+

تاریخ :‌ 1402/08/07