معاونت بهداشتی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

شرح وظایف گروه بیماری ها

1_
شرح وظایف گروه بیماری ها

شرح وظایف گروه پیشگیری و مبارزه با بیماري هاي واگير: - بررسی اپیدمیولوژیکی بيماري هاي واگيردار تابعه در شهرستان شناسایی، تشخیص و درمان بیماری هاي واگير- - نظارت ، پایش و ارزشیابی برنامه های واگیر دانشگاه در سطوح مختلف - هماهنگی برون بخشی و درون بخشی جهت پیشگیري و کنترل بيماري هاي واگير جمع آوری، ثبت، تجزیه و تحلیلی اپیدميولوژيکي و گزارش دهي آمار و اطلاعات بيماري - - اجرای برنامه های آموزشی در زمینه بیماري هاي واگير تامین و توزیع واکسن های مورد نیاز شهرستان در طول سال- - پیش بینی و تهیه برنامه عملیاتي بيماري هاي واگير - شرکت در برنامه های تحقیقاتی - سازماندهی ، برنامه ریزی ، و اجرای استراتژی هاي مراقبتي براساس نتايج بررسي هاي انجام گرفته و سياست های کشوري - تهیه ، تامین و تاکید بر استفاده از وسایل و تجهیزات مورد نياز در برنامه هاي مختلف - مشارکت در انجام طرح های مرتبط ملی و منطقه ای و... شرح وظایف گروه پیشگیری و مبارزه با بیماري هاي غيرواگير : - نظارت ، پایش و ارزشیابی برنامه های غیرواگير دانشگاه در سطوح مختلف - هماهنگی برون بخشی و درون بخشی جهت پیشگیري و کنترل بيماري هاي غيرواگير - جمع آوری، ثبت، تجزیه و تحلیل و گزارش دهی آمار و اطلاعات بیماري ها - اجرای برنامه های آموزشی در زمینه بیماري هاي غيرواگير - پیش بینی و تهیه برنامه عملیاتي بيماري هاي غيرواگير - شرکت در برنامه های تحقیقاتی - سازماندهی ، برنامه ریزی ، و اجرای استراتژی هاي مراقبتي براساس نتايج بررسي هاي انجام گرفته و سياست هاي کشوري - تهیه ، تامین و تاکید بر استفاده از وسایل و تجهیزات مورد نياز در برنامه هاي مختلف - مشارکت در انجام طرح های مرتبط ملی و منطقه ای

نوع فایل :‌

حجم فایل :‌

دانلود شده : 17+

تاریخ :‌ 1402/09/01