معاونت بهداشتی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

فرم ها و چک لیست بهداشت دهان و دندان

1_
چک لیست پایش از دندانپزشک

چک لیست نظارتی دندانپزشک

نوع فایل :‌

حجم فایل :‌

دانلود شده : 11+

تاریخ :‌ 1402/09/11

2_
چک لیست پایش از دستیار

چک لیست نظارتی دستیار

نوع فایل :‌

حجم فایل :‌

دانلود شده : 5+

تاریخ :‌ 1402/09/11

3_
چک لیست پایش از بهورز

چک لیست نظارتی از خانه های بهداشتی

نوع فایل :‌

حجم فایل :‌

دانلود شده : 8+

تاریخ :‌ 1402/09/11

4_
چک لیست بازدید از خدمات دندانپزشکی

چک لیست نظارتی از مراکز بهداشتی درمانی شهر و روستا

نوع فایل :‌

حجم فایل :‌

دانلود شده : 7+

تاریخ :‌ 1402/09/11