معاونت بهداشتی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

دکتر محمدجعفر محبی

دکتر محمدجعفر محبی

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی

تحصیلات: دکترای حرفه ای پزشکی

ali68jafar68@gmail.com

تلفن:‌ 07154446992

شماره داخلی:

محمود توحیدی منش

محمود توحیدی منش

مسئول دفتر معاونت

تحصیلات: فوق دیپلم

تلفن:‌ 07154446992

شماره داخلی: