معاونت بهداشتی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

رضا رحمانیان

رضا رحمانیان

معاون اجرایی و مدیر گروه سلامت بهداشت محیط وحرفه ای

تحصیلات: کارشناسی ارشد

r.rahmani58@yahoo.com

تلفن:‌ 07154345661

شماره داخلی: